Mały katechizm

Spis treści

Mały Katechizm pierwszokomunijny
Witaj! Cieszę się, że rozpoczynasz przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. Będzie to dla Ciebie szczególny czas poznawania Pana Boga oraz zbliżenia się do Niego. Mały katechizm pomoże Ci poznać bliżej Pana Boga nauczyć się żyć według Jego nauki. Pamiętaj! Pan Bóg ma dla Ciebie wspaniały plan i chce go wypełnić w Twoim życiu.

Życzę Ci wielkiej przyjaźni z Panem Jezusem i owocnego życia w Jego Kościele!

 


 

Naszą przygodę zaczniemy od poznania samego Pana Boga. Pomogą Ci w tym poniższe pytania i odpowiedzi.

 

KIM JEST TRÓJCA ŚWIĘTA?

Trójca Święta to Jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 

KIM JEST BÓG OJCIEC?

Pan Bóg jest naszym najlepszym Ojcem. To On stworzył niebo i ziemię.

Pan Bóg dał nam zasady, według których powinniśmy żyć, czyli 10 Przykazań.

 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej i z domu niewoli.

1.     Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

2.     Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.

3.     Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4.     Czcij ojca swego i matkę swoją.

5.     Nie zabijaj.

6.     Nie cudzołóż.

7.     Nie kradnij.

8.     Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9.     Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10.  Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

Pan Jezus nauczył nas najwspanialszej modlitwy do Pana Boga, czyli „Ojcze nasz”.

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja
jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 


Maryja jest Matką Pana Jezusa i naszą, dlatego powinniśmy umieć z Nią rozmawiać.

 

ZDROWAŚ MARYJO

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Jedną z najstarszych modlitw do Matki Bożej jest modlitwa „Pod Twoją obronę”, dlatego warto ją znać.

 

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo

Oto ja służebnica Pańska,

Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś Maryjo.

A Słowo ciałem się stało,

1 zamieszkało miedzy nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

WIECZNY ODPOCZYNEK

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 


 

KIM SĄ ANIOŁOWIE?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

 

ANIELE BOŻY

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

AKTY

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił. Boże, Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuje za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 


 

W tej części dowiesz się jakie są najważniejsze prawdy, w które powinien wierzyć każdy ochrzczony.

 

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1) Jest jeden Bóg.

2) Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3) Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6) Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

RZECZY OSTATECZNE

Śmierć

Sąd Boży

Niebo albo piekło

 


 

By żyć tak, jak nas uczył Pan Jezus, musisz poznać najważniejsze przykazanie.

 

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Spotkanie człowieka z Panem Bogiem dokonuje się w sakramentach. Już jeden przyjąłeś. Teraz przygotowujesz się na przyjęcie kolejnych dwóch sakramentów.

 

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

1.     Sakrament chrztu

2.     Sakrament bierzmowania

3.     Sakrament Eucharystii

4.     Sakrament pokuty i pojednania

5.     Sakrament namaszczenia chorych

6.     Sakrament kapłaństwa

7.     Sakrament małżeństwa

 

CNOTY BOSKIE

1.     Wiara

2.     Nadzieja

3.     Miłość

 

CNOTY GŁÓWNE

1.     Roztropność

2.     Sprawiedliwość

3.     Umiarkowanie

4.     Męstwo

 

DOBRE UCZYNKI

1.     Modlitwa

2.     Post

3.     Jałmużna

 


 

Pan Jezus dał nam Kościół by Jego nauka mogła być ciągle żywa. Największym skarbem Kościoła jest sam Pan Jezus, który zostawił siebie samego pod postaciami chleba i wina.

Poznaj najważniejsze zasady, jakie obowiązują w Kościele.

 

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1.     W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

2.     Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.

3.     Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4.     Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach

5.     Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

CZYM JEST EUCHARYSTIA?

Eucharystia, czyli Msza święta, to sakrament, w którym przychodzi do nas Pan Jezus ukryty pod postacią chleba i wina.

 

CO TO JEST NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 

CO TO JEST KOMUNIA ŚWIĘTA?

Komunia Święta to przyjmowanie Najświętszego Sakramentu, czyli Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 


 

Człowiek nie zawsze jest posłuszny Panu Bogu i popełnia grzechy. Nasze sumienie pomaga nam je rozpoznać, dlatego musisz poznać czym one są.

 

CZYM JEST GRZECH?

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. Grzech zrywa naszą przyjaźń z Panem Bogiem.

 

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1.     Pycha

2.     Chciwość

3.     Nieczystość

4.     Nienawiść

5.     Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6.     Gniew

7.     Lenistwo

 

CZYM JEST RACHUNEK SUMIENIA?

Rachunek sumienia to przypomnienie sobie swoich grzechów.

 


 

Pan Jezus zawsze nam przebaczy wszystkie grzechy, jeżeli będziemy żałować i poprosimy Go o przebaczenie. Oprócz Pierwszej Komunii Świętej, w tym roku przystąpisz również do pierwszej spowiedzi świętej. To bardzo ważny sakrament, dlatego należy się do niego solidnie przygotować.

 

CZYM JEST SPOWIEDŹ?

Jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Jezusa odpuszcza nam grzechy.

 

CZĘŚCI SAKRAMENTU POKUTY

1.     Rachunek sumienia

2.     Żal za grzechy

3.     Mocne postanowienie poprawy

4.     Szczera spowiedź

5.     Zadośćuczynienie

 

FORMUŁA SPOWIEDZI INDYWIDUALNEJ

Zostanie podana w późniejszym terminie.

 

SPOWIEDŹ POWSZECHNA

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego w Radziwiłłowie Copyright © 2022 All right reserved.
Informujemy, że strona korzysta z plików cookies