Pozostałe sakramenty

CHRZEST

Chrzest jest sakramentem "zanurzenia w śmierci Chrystusa" (Rz 6,3) ku zmartwychwstaniu z Chrystusem, oczyszcza z grzechu pierworodnego i grzechów osobistych, udziela nowego życia, tworzy przymierze z Bogiem, włącza we wspólnotę Kościoła.

Włączenie na mocy sakramentu chrztu do wspólnoty Kościoła odbywa się przez znaki, które wtajemniczają (wprowadzają w zrozumienie) w istotę tego sakramentu.

Znak krzyża na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż. (KKK 1235)

Woda chrzcielna zostaje poświęcona przez modlitwę podczas obrzędów chrztu, albo w czasie Wigilii Paschalnej. Kościół prosi Boga, by przez swojego Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na tę wodę, aby ci, którzy zostaną w niej ochrzczeni, "narodzili się z wody i Ducha" (J 3,5). (KKK 1238)

Namaszczenie krzyżmem świętym, wonnym olejkiem poświęconym przez biskupa, oznacza dar Ducha Świętego dla neofity. Stał się on chrześcijaninem, to znaczy "namaszczonym" Duchem Świętym, wszczepionym w Chrystusa, który jest namaszczony jako kapłan, prorok i król. (KKK 1241)

Biała szata ukazuje, że ochrzczony "przyoblekł się w Chrystusa” (Ga 3,27) i zmartwychwstał z Chrystusem.

Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił neofitę i że ochrzczeni są w Chrystusie "światlem świata" (Mt 5,14). Nowo ochrzczony jest teraz dzieckiem Bożym w Jedynym Synu. Może odmawiać modlitwę dzieci Bożych: "Ojcze nasz". (KKK 1243)

Uroczyste błogosławieństwo kończy obrzęd udzielania chrztu. Podczas chrztu niemowląt szczególne miejsce zajmuje błogosławieństwo matki. (KKK 1245)

POKUTA

Tylko Bóg przebacza grzechy. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: "Syn Człowieczy" ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów" (Mk 2,10), i wykonuje tę Boską władzę: "Odpuszczone są twoje grzechy" (Mk 2,5; Łk 7,48). Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom, by ją wykonywali w Jego imieniu. (KKK 1441)

 

NAMASZCZENIE CHORYCH

KAPŁAŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO

Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego w Radziwiłłowie Copyright © 2022 All right reserved.
Informujemy, że strona korzysta z plików cookies